انتقاد و پیشنهادات

[porto_blockquote view=”with-borders” animation_duration1=”1500″ footer_before=”فرش شیخ صفی اصفهان” animation_type=”bounceIn”]

شرکت فرش شیخ صفی اصفهان با ارج نهادن به نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما، آن را به عنوان مرجعی قابل اعتماد برای بهبود عملکرد خود تلقی خواهد کرد. به این منظور مکاتبات شما در این بخش مستقیماً به واحد روابط عمومی ارسال شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[/porto_blockquote]

[porto_interactive_banner banner_image=”4110″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″][/porto_interactive_banner]