گارانتی فرش از چه زمانی فعال می گردد؟

گارانتی از زمان خرید فرش محاسبه میشود و بعد از فعال سازی، فعال می گردد.