تحت چه شرایطی گارانتی محصول نقض می گردد؟

  • شستشوی نامناسب فرش با مواد شیمیایی و شوینده نامناسب اسیدی یا سفید کننده
  • پارگی یا جدا شدن زیگزاگ در اثر جابجایی نا صحیح
  • استفاده از فرش در محیط های نمناک و مرطوب
  • نگهداری فرش به صورت تاکرده و تحت فشار در اثر عدم جابجایی صحیح
  • ایجاد صدمه در بافت فرش توسط حیوانات خانگی
  • سوزاندن فرش به وسیله شعله مستقیم، غیر مستقیم و یا هر سطح داغ مانند ذغال، کبریت، سیگار، اتو و …
  • ریختن هرگونه مایعات شیمیایی، چسب، شمع و …
  • پهن کردن فرش در محیط غیر مسقف و یا زیر نور مستقیم آفتاب
  • در صورت فعال نبودن گارانتی ضمانت نامه فرش فاقد اعتبار است